Phần mềm đa điểm Cisco SX20 LIC-SX20-MS

Phần mềm đa điểm Cisco SX20 LIC-SX20-MS
Hỗ trợ kết nối đồng thời:
3-điểm độ phân giải 720p30
4-điểm độ phân giải 576p30
Xuất xứ: Cisco