Tag Archives: Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-J

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-J

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-J Cisco Table Microphone with 4-pin mini jack connector, 7.5 meters [...]

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-J

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-J Cisco Table Microphone with 4-pin mini jack connector, 7.5 meters [...]