Tag Archives: Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-E

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-E

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-E Cisco Table Microphone with 4-pin Euroblock connector, 9 meters cable [...]

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-E

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-E Cisco Table Microphone with 4-pin Euroblock connector, 9 meters cable [...]